Yesterday, during my meditation, it suddenly occurred to me: ‘That’s why Corona is here!

No, I’m not going to throw yet another conspiracy theory at you. Nor explaining theses, scientifically or otherwise, about the origin of this little organism which manages to bring the whole world out of balance.
And I want to point out, for a good understanding: I don’t really feel guilty. But I can’t ignore it: I have asked for it.

It’s been a long time now that I’ve been telling everyone, that it’s my dream to spend more time in Naxos. That I want to further develop my project here and that I want to enjoy this beautiful place.

Manifesting… I don’t know if you’ve heard of it, but I’m working on it a lot at the moment. I thought, I have to take another course in it. But when I heard that our deepest desires are actually the easiest to realize, he fell – that proverbial coin.

Of course, I have, myself, taken a lot of already. I have asked and received. Just think of the flexibility of the Academy where I teach, offers me. I have dared and done. But this year the cosmos has given me a boost.

Thanks to Corona I have travelled to my island earlier this spring. The lockdown prevented me from going back in June. In September I was able to go to teach and refresh myself with my best friends. But before I had to travel again to the cold, wet Belgium they decided to close the doors again… I doubted for a moment wether I would stay or not. But am I glad I did! Because it was a gift from the cosmos!

No, it’s not all moonlight and roses. Here too, everything is closed and freedom of movement is very limited. But I have the sea and the sun. I can make nice walks and now and then I can go out on my board. I have to work online a lot but I can do it with a nice view. And it challenges me to shape the lessons in a

different way… I missed my groups this summer, but I could feel more and more at home here.
And all of a sudden I am overwhelmed with gratitude. It’s not the way I imagined it, but I did get it, that time here in my little paradise! It works!

I felt blocked to look into the next season. I couldn’t decide on schedules. Do I go for it again, now that everything is so uncertain? But suddenly a door opens… If the cosmos takes such good care of me, I just MUST trust it!

I’m going for it. The next few days I spend most of my time behind the screen, but all free moments I’m going to think, write, visualize, decide!
I’m doing it!
Next year I’m going to have at least six great groups!
Next year I’m going to work at least six weeks with individuals or couples!

That’s my new order to the cosmos. I’ll load it into my virtual shopping cart, along with some other wishes. Wishes that resonate powerfully with my core. It gives me a warm feeling.*

 

*I apologize in advance if you should experience any disadvantage from the interventions the cosmos will do to fulfill my dreams. That is not my intention.

Gisteren, tijdens mijn meditatie, viel het me plots te binnen: ‘Daarom is er Corona!’.

Nee, ik ga je niet de zoveelste complottheorie voor de voeten gooien. Noch afkomen met al dan niet wetenschappelijk onderbouwde stellingen over het ontstaan van dit kleine organisme dat erin slaagt om de ganse wereld uit balans te brengen.
En ook nog even vooraf: begrijp me goed, ik voel me niet echt schuldig. Maar ik kan er niet om heen: ik heb er een stukje om gevraagd.

Het is nu al een hele tijd dat ik aan iedereen die het horen wil, uitspreek dat het mijn droom is om meer in Naxos te zijn. Dat ik hier mijn project verder wens uit te werken en dat ik wil kunnen genieten van deze prachtige plek.

Manifesteren… Ik weet niet of je er al van gehoord hebt, maar ik ben er momenteel veel mee bezig. Ik dacht, ik moet daar nog eens een cursus in volgen. Maar toen ik dus hoorde dat je diepste verlangens eigenlijk het makkelijkst te verwezenlijken zijn, viel hem – die spreekwoordelijke frank.

Ik heb natuurlijk zelf al heel wat stappen gezet om dit te realiseren. Ik heb gevraagd én gekregen. Denk maar aan de flexibiliteit van de Academie waar ik les geef. Ik heb gedurfd en gedaan. Maar dus dit jaar heeft de kosmos mij een duwtje in de rug gegeven.
Dankzij Corona ben ik al vroeger naar mijn eiland afgereisd. Door de lockdown ben ik in juni niet terug kunnen komen. In september kon ik wel komen lesgeven en mij even laven aan mijn besten vriendinnen en vrienden. Maar voor ik opnieuw moest afreizen naar het koude, natte België besloten ze opnieuw de deuren te sluiten… Ik twijfelde of ik zou blijven. Maar ben ik nu maar wat blij dat ik het deed! Want het was een kadootje van de kosmos!

Nee, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn hier. Ook hier is alles gesloten en is de bewegingsvrijheid heel beperkt. Maar ik heb de zee en de zon. Ik kan mooie wandelingen maken en op mijn board af en toe het water op. Ik moet veel online werken maar ik kan het wel doen met een mooi uitzicht. En het daagt me ook uit om op een andere manier de lessen vorm te geven… Ik heb mijn groepen gemist deze zomer, maar ik mocht me hier wel meer en meer thuis voelen.

En ineens overvalt me een ontzettende dankbaarheid. Het is niet de manier waarop ik het me had voorgesteld, maar ik heb het wel gekregen, die tijd hier in mijn paradijsje! Het werkt!

Ik voelde me geblokkeerd om naar het volgende seizoen te kijken. Ik kon maar niet beslissen rond de planning. Durf ik het opnieuw aan, nu alles zo onzeker is? Maar ineens gaat er een deur open… Als de kosmos zo goed voor me zorgt, dan MOET ik gewoon vertrouwen!

Ik ga erin vliegen. De volgende dagen spendeer ik voornamelijk achter het scherm, maar alle vrije momenten ga ik broeden, schrijven, visualiseren, beslissen!
Ik ga ervoor!
Volgend jaar ga ik minstens zes geweldige groepen doen!
Volgend jaar ga ik minstens zes weken met individuele mensen of koppels aan het werk!
Dat is mijn nieuwe bestelling aan de kosmos. Ik laad het in mijn virtuele winkelkarretje, samen met nog wat andere wensen. Wensen die krachtig resoneren met mijn kern. Ik word er helemaal warm van.*

 

*Ik verontschuldig me al vooraf als je enig nadeel mocht ondervinden van de ingrepen die de kosmos zal doen om mijn dromen te vervullen. Dat is niet mijn intentie.