Manifesting… You hear a lot about it. And you can believe in it, or not. Work with it, or not. But today I manifested without consciously intending.

It was one of those days. You know: no appointments on the agenda, but a whole to-do list on the table, next to the computer. But I can’t get started. In the end, I go to the sea, because it is a nice late summer’s day. I make a tour with my board and meditate on the beach. I return home, make a salad and think: now I really have to! But it’s not going to happen. I tinker with the planning for next year, but have no inspiration nor overview.

I think: ‘Go for a walk, Suzanne, clear your head. Then it will come’. And yes, half an hour later, when I’m walking along the beach in Kastraki, ideas come to me. I suddenly know how to shape it. I see combinations…
I immediately upgrade the walk to ‘work’. Apparently, I need that for my ‘hard work-subpersonality’, because it is, after all, Monday. The fact that I also did some work on Saturday and Sunday has, of course, already been forgotten.
It is work, because I am collecting material for my clients next year. Small shells and pebbles. And heart stones too, for a new little project with Karen from Solsties.

I walk all the way to the end of the beach in Glyfada. Quite a distance, I think. But I don’t know how far it is nor how long or how many steps. Because when I arrived in Kastraki, I discovered that my Iphone is still charging at home. That is a setback. So no photos… No pedometer… No clock…
For a moment, I feel naked. Amazed by it. I remember the time when everyone I knew had a smartphone and I still consciously had an old mobile phone… I hear myself say: ‘what’s the use?!’ Look at me now. I can’t live without. It’s my alarm clock, my meditation tool, my camera, my health monitor, my contact with the outside world, my safety (when I go out on my board), my GPS, …. Well, you probably know what I mean.
But, apparently  I am off without my Iphone. At first I think ‘oops, that’s a shame, I would have photographed this normally’, when I see special sand formations, or when the clouds let in special rays of light… But then I let it go. It is what it is. And I enjoy it.
I enjoy my work. The walking, the shells, the thoughts in my head. The new workshop takes shape. The first questions for the ‘follow-up’ of Divine Discovery are ready, waiting to flow from my fingers on the keyboard…

So I walk. Two km, I have found out in the meantime. And so two km back. It is on this way back that I think:
Oh, I haven’t found a Naxian Eye yet. There aren’t many this year. Today I would like to find one!
Immediately another voice arises – I don’t know what to call it. One formed from humble Flemish clay, I would say. His motto: ‘Be content with what you have’.
You should be ashamed! So many beautiful shells you have found! Even those special ones Walter showed you, which are blue inside… Never enough…‘ I feel it immediately, it almost hurts.
Luckily my Inner Child is alert:
It’s not because I’ve found nice shells and pebbles that I can’t long for Naxian eyes! I am very happy with the shells, but I want Naxian eyes TOO!’
Luckily there was no one around, because I was laughing out loud. I even said out loud,
You’re right! You can ALSO have Naxian Eyes!’

I was still laughing inwardly when I saw them: the eyes. The shells… As if they had just been thrown on the beach. (Actually, I really believe that, that they had just been thrown on the beach, because I had not seen any when I passed there before!) If the word ‘glow’ had a counter, I would glow 1000!

So that’s manifesting,’ I thought. ‘Thank you!‘ And still more showed up. With each shell I found, I looked up to the sky, touched my heart and thanked the cosmos. Eight little eyes were offered. I can assure you that it gives me a special feeling.

Yes, sometimes I feel alone out here. Sometimes I despise the pandemic that makes travelling difficult and I am angry at all those (understandable) reasons that make people cancel. But on the other hand, tears of happiness run down my cheeks.

Manifesting leads to gratitude. Gratitude leads to manifesting.

Je hoort er veel van. En je kan erin geloven, of niet. Ermee werken, of niet. Maar vandaag manifesteerde ik zonder het echt te beseffen.

Het was zo’n dag. Je kent dat wel: geen afspraken op de agenda, maar een hele to-do list op de tafel, naast de computer. Maar ik geraak maar niet op gang. Uiteindelijk ga ik even naar zee, want het is een fijne nazomerdag. Ik maak een toertje met mijn board en mediteer op het strand. Ik kom terug naar huis, maak een slaatje en denk: nu moet het gebeuren. Maar het zit er niet in. Ik knoei wat aan de planning voor volgend jaar, maar heb geen inspiratie noch overzicht.

Ik denk: ‘ga een wandeling maken, Suzanne, maak je hoofd leeg. Dan komt het wel’. En jawel, wanneer ik een half uurtje later over het strand loop in Kastraki ontstaan de ideeën. Weet ik opeens weer hoe ik het moet vormgeven. Zie ik combinaties…
Ik upgrade de wandeling meteen tot ‘werk’. Dat heb ik blijkbaar nodig voor mijn ‘harde werker’, want het is tenslotte maandag en dan moet je werken. Dat ik ook zaterdag en zondag wat heb gewerkt, dat is die natuurlijk al vergeten.
Het is werk, want ik ben materiaal aan het verzamelen voor mijn cliënten van volgend jaar. Schelpjes en steentjes. En ook hartsteentjes voor een spontaan-ontstaan-projectje met Karen van Solsties.

Ik wandel helemaal tot het einde van het strand in Glyfada. Best een eind, denk ik. Maar ik weet niet hoe ver het is en eigenlijk ook niet hoe lang of hoeveel stappen. Want wanneer ik in Kastraki arriveerde, ontdekte ik dat mijn Iphone nog thuis aan het opladen is. Dat is een streep door de rekening. Geen foto’s dus… Geen stappenteller… Geen klok… Even voel ik me naakt. Verbaas me erover. Moet terugdenken aan de tijd toen iedereen in mijn omgeving een smartphone had en ik bewust nog een oude gsm… ‘Dat is toch voor niks nodig’, hoor ik me nog beweren. Zie me nu bezig. Ik kan niet meer zonder. Het is mijn wekker, mijn meditatiehulp, mijn fototoestel, mijn gezondheidsmeter, mijn contact met de buitenwereld, mijn veiligheid (als ik ga suppen), mijn gps,…. Allez, je snapt wel wat ik bedoel wellicht. En dus dan ben ik op pad zonder iIphone. Eerst denk ik nog ‘Oeps, dat is spijtig, dit zou ik normaal gefotografeerd hebben’, wanneer ik bijzondere zandformaties zie, of wanneer de wolken speciale lichtstralen doorlaten… Maar dan laat ik het los. Het is wat het is.
En ik geniet. Ik geniet van mijn werk. Het wandelen, de schelpjes, de gedachten in mijn hoofd. De nieuwe workshop krijgt vorm. De eerste vragen voor de ‘follow-up’ van Divine Discovery zitten klaar, ze wachten tot ze uit mijn vingers op het klavier kunnen stromen…

Maar dus ik wandel. Twee kilometer, ik heb het ondertussen opgezocht. En dus twee kilometer terug. Het is op die terugweg dat ik denk:
Oh, ik heb nog geen Naxian Eye gevonden. Dit jaar zijn er niet veel. Vandaag zou ik toch graag eentje vinden!’ (Een Naxian eye is een heel speciaal schelpje – zie foto onder.)
Meteen komt mijn ander stukje – ik weet niet goed hoe ik die moet noemen: Eentje gevormd uit bescheiden Vlaamsche klei, zou ik zeggen. Zijn motto: ‘Zijt content met wat ge hebt!’.
Ge moest u schamen! Zoveel schone schelpen dat ge hebt gevonden! Zelfs van die speciale die de Walter u toonde en die blauw zijn vanbinnen…’ Ik voel het meteen, het doet bijna pijn. Maar gelukkig is mijn kindje alert:
Het is toch niet omdat ik schone schelpen en steentjes heb gevonden dat ik niet mag verlangen naar Naxian eyes! Ik ben heel blij met die schelpjes, maar ik wil OOK Naxian eyes!’ Gelukkig was er niemand op het strand, want ik liep hardop te lachen. Ik zei zelfs hardop: ‘Je hebt gelijk! Je mag OOK Naxian Eyes!’.

Ik liep nog wat binnenmonds te lachen toen ze daar lagen: de oogjes. De schelpjes… Alsof ze net op het strand waren gegooid. (Eigenlijk geloof ik dat ook echt, dat ze er net op waren gegooid, want ik had niks gezien bij het heen gaan!!!) Moest er op ‘glunderen’ een meter staan, dan glunderde ik 1000!

‘Dat is dus manifesteren!’ dacht ik. ‘Dankjewel!!!’ En ze bleven maar komen. Bij elk schelpje keek ik naar boven, raakte ik mijn hart aan en dankte de kosmos. Acht oogjes mochten mee naar huis. Ik kan je verzekeren dat het me een bijzonder gevoel geeft.

Ja, soms voel ik me alleen hier. Soms verfoei ik de pandemie die reizen niet evident maakt en ben ik boos op al die (begrijpelijke) redenen die maken dat mensen annuleren. Maar aan de andere kant lopen tranen van geluk over mijn wangen.

Manifesteren leidt tot dankbaarheid. Dankbaarheid leidt tot manifesteren.

 

Maandag 11 oktober 2021