Ouch, when I read Dirk De Wachter’s book (a famous Belgian psychiater), I immediately start to feel guilty about my happiness (I have to admit that I started writing this after only 25 pages, so maybe some of the reactions are a bit premature, but I couldn’t hold back). Not that I always feel happy. On the contrary. I just had two tearful days. South wind, my friend would say. Complicated relationships and unfulfilled expectations, is my diagnosis. So I decide to ‘get myself together’, after all I am responsible for my own happiness. That, by the way, is the reason I am sitting here on a terrace. I followed Deepak Chopra’s advice (step 5: release the emotion through physical movement (translated into jump on your bike) and step 7: do something nice for yourself (freely translated in drink a Freddo Cappucino and eat an ice cream).

When I leave, I grab the thinnest book from the pile and it turned out to be ‘The art of being unhappy’.

And I think I’m not very good at that. After an unhappy childhood and years of therapy and personal development, I have reached a state of being that I would describe as happy. Sometimes I put it this way: I used to be unhappy with happy moments, now I’m happy with unhappy moments. So I think I’m better in the art of being happy. There are a few things that help me with. Three principles, so to speak.

 

 

 

Everything is a matter of perspective – what do you focus on?

As an example I’ll tell you about my recent experience, when I was in Belgium… I came home after midnight and drove three rounds in the neighborhood to find a parking spot. Finally, I parked around the corner, just past a scaffold. That scaffold should have turned on a light, but my light was already out….
When I came around the corner the next morning with two heavy bags on my shoulders and a coffee mug in the hand, I found an empty parking space and a whistling workman on the scaffold. Towed away…
A passerby smugly remarked, “Yes madam, if there’s a sign, you’re not allowed to park! I immediately pleaded guilty. ‘I didn’t see it, it’s entirely my own fault.’ A neighbor explained that often towed cars can be found at spot X… It had happened to him as well. I asked for directions and told him that I would jump on my bike to go look for him, because I had to go to work. The man responded: “wait two minutes” and he hurried off, grabbed his lunch, put on his shoes and less then ten minutes later he had dropped me off at my car. I arrived at work on time.
For a whole day I floated on clouds – such luck I had!

If there is something that makes me very unhappy, I try to change it.

If you can, of course, that depends on what the issue is. But you’d be amazed at how much you can control yourself. It doesn’t always happen overnight, this change. Patience is helpful in that regard.
For example, I noticed that the overloaded agenda that I had ‘put on’ myself when I was in Belgium was exhausting and didn’t really give me any satisfaction. So I immediately took some decisions to make the next stop in Belgium a little more bearable and promised myself to reconsider my choices about work and commitments. I know it’s not something that can be changed completely tomorrow, but I think in five years time, I will get things sorted out!

Everything is relative

 Just because I (and by extension everyone else) post photos of the sun, doesn’t mean  she’s always shining. For every picture of a picturesque spot here, I could also post a picture of a run-down place, abandoned garbage or poorly cared for animals… But who needs that?
I have thought about it though, to make a ‘shadow-profile’ and challenge myself to post another photo every day, in addition to the beautiful/positive picture. Perhaps that is an even greater challenge: to picture them well
Sometimes I feel a bit guilty that I only show beautiful images. But I assume that people realize that this is only a part of reality (but definitely indeed a part of reality!).  It is as in a movie: you only get to see a part of life. You get to see people leaving and arriving, but not the long boring way. Or you see people kissing and recovering from a steamy lovemaking session immediately afterwards, but you don’t see ‘the going upstairs and discovering that your room is more messed up than you thought’ / taking off uncomfortable clothes / the ‘I have to go to the toilet first’ or ‘ouch, you’re on my hair’… And we all know that that might be in between too.

So yes, I am happy. And probably that makes it easier for me to bear misfortune in general. Because at the end of the book (yes, I am one of those people who already reads the end, even though she’s only on page 20;-)) it says in very large letters: ‘It is the ethical duty of the happy person, who comes from a warm nest and who is liked and who is doing well, to see the inconvenience of the world and do something about it’.
So I try to send some fractions of happiness out into the world. By posting my photographs. And sometimes through a little story or a blog like this one. I hope it may contribute a millimeter to your happiness! And I won’t feel guilty, but I’d like to share!

Oei, als ik het boek van Dirk De Wachter lees, begin ik me al snel schuldig te voelen over mijn geluk (ik moet toegeven dat ik al na 25 pagina’s in mijn pen kroop, dus misschien zijn sommige reacties wat voorbarig, maar ik kon me niet houden). Niet dat ik me altijd gelukkig voel. Integendeel. Ik heb net twee dagen achter de rug waarin de tranen weer eens stevig vloeiden. Zuidwind, zou mijn vriend zeggen. Ingewikkelde relaties en oningevulde verwachtingen, is mijn eigen diagnose.
Dus besluit ik weer maar eens ‘mezelf te herpakken’. Ik ben tenslotte zelf verantwoordelijk voor mijn geluk, vindt een wijs stukje van mij. Dat is trouwens de reden dat ik hier op een terrasje zit. Ik volg Deepak Chopra’s advies (stap 5: release the emotion through physical movement (vertaal: spring op je fiets) en stap 7:do something nice for yourself (vrij vertaald als drink een Freddo Cappucino en eet een ijsje)).

 

Bij het buiten gaan grits ik het dunste boekje van de stapel en blijkt het toch wel ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ te zijn.

 

En daar ben ik dus niet zo goed in, denk ik. Ik heb na een ongelukkige jeugd en jarenlange therapie en persoonlijke ontwikkeling, een staat van zijn bereikt, die ik als gelukkig zou bestempelen. Soms stel ik het zo: vroeger was ik ongelukkig met gelukkige momenten, nu ben ik gelukkig met ongelukkige momenten. Dus ik voel mezelf beter in de kunst van het gelukkig zijn. Er zijn een paar dingen de me daarbij helpen. Drie principes, zeg maar.

 

Alles is een kwestie van kijk – waar focus je op?

Dan denk ik meteen aan een recente ervaring, tijdens mijn verblijf in België… Ik kwam na twaalven thuis en deed drie rondjes in de buurt om een parkeerplekje te vinden. Uiteindelijk parkeerde ik om de hoek, net voorbij een stelling. Die stelling had moeten een lichtje doen branden, maar mijn licht was al uit…
Toen ik de volgende morgen met twee zware tassen op de schouders en een koffiemok in de hand de hoek om kwam, vond ik een lege parkeerplek en een fluitende werkman op de stelling. Weggesleept dus…
Een voorbijganger merkte smalend op: ‘Ja, als er een bord staat, mag je niet parkeren, he madam!’. Ik pleitte meteen schuldig. ‘Ik heb het niet gezien, het is helemaal mijn eigen schuld.’ Een buurman wist me te zeggen dat ze de auto’s vaak naar plek X takelen… Hij had het ook eens meegemaakt. Ik vroeg toelichting naar die plek en zei dat ik dan op mijn fiets zou springen om hem te gaan zoeken, want dat ik moest gaan werken. Daarop reageerde de man met ‘wacht twee minuten’ en hij haastte zich, grabbelde zijn lunch bij elkaar, deed zijn schoenen aan en geen tien minuten later had hij mij afgezet bij mijn auto. Ik kwam op tijd aan op het werk.
Een hele dag liep ik op wolkjes – zo’n geluk dat ik toch had!

 

 

Als er iets is dat me erg ongelukkig maakt, probeer ik het te veranderen.

Natuurlijk is dat afhankelijk van waar het om gaat. Maar je zou ervan versteld staan hoeveel je zelf in de hand hebt. Het gaat niet altijd van de ene dag op de andere. Geduld is daarbij dan ook helpend.
Ik merkte bijvoorbeeld dat de overvolle agenda die ik mezelf had ‘aan gedaan’, toen ik in België was, me uitputte en eigenlijk echt geen voldoening gaf. Dus ondernam ik meteen iets om de volgende België-stop iets draaglijker te maken en beloofde mezelf om mijn keuzes rond werk en engagementen opnieuw in vraag te stellen. En dat is zeker niet voor morgen, maar ik denk dat ik op vijf jaar tijd, wel één en ander op een rijtje krijg!

Alles is relatief

Het is niet omdat ik (en met uitbreiding iedereen) foto’s post van de zon, dat die altijd schijnt. Voor elke foto van een pittoresk plekje hier, kan ik ook een foto posten van een vervallen plek, achtergelaten vuilnis of slecht verzorgde dieren… Maar wie heeft daar een boodschap aan?
Ik heb er al over gedacht hoor, om een schaduwprofiel te maken en mezelf uit te dagen om elke dag, naast het mooie / positieve plaatje, ook een ander te posten. Misschien is dat zelfs nog een grotere uitdaging: omdat goed in beeld te brengen. Ik schreef haast ‘mooi in beeld te brengen’, maar van dat mooi moet ik dus vanaf ;-).
Soms voel ik me ook een beetje schuldig dat ik alleen maar mooie beelden laat zien. Maar ik ga ervan uit dat mensen wel beseffen dat dit ook maar een deel van de werkelijkheid is (maar weldegelijk een deel van de werkelijkheid!). Net zoals je in een film ook maar een deel van het leven te zien krijgt. Je ziet mensen vertrekken en aankomen, maar niet het lange saaie onderweg. Of je ziet mensen kussen en meteen daarna bekomen van een stomende vrijpartij, maar je ziet niet het naar boven gaan en ontdekken dat je kamer toch wel meer overhoop ligt dan je had gedacht / ongemakkelijke kleren uit doen / het ‘ik moet nog even naar het toilet’ of ‘auw, je ligt op mijn haar’… En we weten allemaal dat dat er wellicht ook tussen zit. Dus denk daar maar eens aan als je van de wijs wordt gebracht door de positieve verhalen die je op sociale media tegenkomt.

 

 

Dus ja, ik ben gelukkig. En dat maakt dat ik ongeluk over het algemeen makkelijker kan dragen, wellicht. Hierbij grijp ik graag nog even terug naar den Dirk… Want achteraan in het boekje (ja, ik ben ook zo iemand die toch alvast naar het einde door bladert, ook al zit ze nog maar aan pagina 20;-)) staat in hele grote letters: ‘Het is de ethische plicht van de gelukkige mens, die uit een warm nest komt en graag wordt gezien en het goed heeft, om de lastigheid van de wereld te zien en er iets mee te doen.’

Awel, ik probeer wat gelukkigheid de wereld in te sturen. Onder meer door mijn foto’s. En soms ook door een verhaaltje of een blogske zoals dit. Ik hoop dat het misschien een millimeter mag bijdragen tot jouw geluk! En dat ik me dus niet schuldig ga voelen, maar wil delen!